Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


Prodávající :


PT. PMA  Tropical Paradise Investments


NPWP: 92.374.404.9-906.000


Se sídlem: Jl. Raya Semat block C III No. 6 Canggu, Kuta Utara kab. Badung Bali


Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení
1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné dle § a zákonů vydanými Indonésií. Nevztahují se tedy na objednávku žádné z českých norem a zákonů.
2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, ze zemí EU, která uzavírá závaznou rezervační objednávku či poptávku na dovolenou (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tropickyrajbali.cz (dále je „webová stránka“). Osoby kupujícího z jiných krajin než je EU se řídí ustanoveními pouze Indonéských zákonů a nevztahují se tak na ně žádné všeobecné podmínky či ochrana osobních údajů.
3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v závazné rezervační objednávce mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4 Tyto obchodní podmínky a závazná rezervační objednávka se uzavírají v českém jazyce a to pro potřeby kupujícího, avšak závazná smlouva je pro potřeby úřadů domovské země (Indonésie) překládány do indonéštiny a to včetně kupních smluv a dalších dokladů.
II.
Informace o službách a cenách
1 Informace o službách, včetně uvedení cen služeb a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně, všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
3 Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající skupujícím jinak.
III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2 Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím vyplnění online dotazníku. Následně pak potvrzuje odesláním objednávky souhlas se smluvními podmínky (závazné objednávky) a platbou zálohy dle instrukcí v kupní smlouvě.
3 Při zadávání objednávky je nutné online komunikace přímo s prodávajícím.
4 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné po uhrazení zálohy (závazné rezervační objednávky) kupujícím. Kupující může zrušit objednávku pouze v případě, že akceptuje storno podmínky a ujednání těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo obchodních podmínek přímo v kupní smlouvě. Tím je nadále vázán jak kupující, tak i prodávající.
V.
Platební podmínky
1 Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby, a to vždy v rámci splatnosti uvedené k platbám přímo v kupní smlouvě:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.
• bezhotovostně platební kartou (pokud je taková možnost na webové stránce funkční)
2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady za další přiobjednané služby (ať už se jedná o svatbu, extra výlety, či jiné doplňky, které si lze přiobjednat i po podepsání kupní smlouvy a tím se automaticky kupní smlouva rozšiřuje o tyto položky)
3 Kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4 V případě platby prostřednictvím bezhotovostní platby kartou či platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb a to se stejnou splatností 14 dní.
5 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6 Prodávající požaduje od kupujícího předem smluvní zálohu ve výši minimálně 50%, pokud není uvedeno v kupní smlouvě jinak.
7 Prodávající požaduje doplatek do plné ceny kupní smlouvy uhradit nejpozději 14 dní před zahájením služeb dle termínu v kupní smlouvě. V případě, že nedojde k platbě doplatku v termínu posledního splatného dne dle kupní smlouvy, rezervace veškerých služeb včetně i doobjednaných dodatečných služeb propadá bez jakéhokoli nároku na vrácení peněžních prostředků dle storno podmínek.
8 Prodávající požaduje uhrazení dodatečných služeb, které nebyly v základní kupní smlouvě, ale byly objednány pomocí online komunikace či emailu dodatečně, aby byly uhrazeny dodatečnou platbou se splatností nejpozději 14 dní před zahájením služeb dle termínu v kupní smlouvě. Platbu za doplatek služeb z kupní smlouvy a platbu za objednávky dodatečných služeb spojit v jednu konečnou platbu.
9 Odpovědnost za nutnost platby smluvní pokuty (storno poplatku neboli storna) dle storno podmínek (viz storno podmínky v bodě VI.) při nevyužití služeb přechází na kupujícího okamžikem uhrazením zálohy dle kupní smlouvy a jejich výše se odvíjí od momentu žádosti o storno pomocí emailové korespondence od kupujícího prodávajícímu.
VI.
Odstoupení od smlouvy – storno podmínky
1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek určených těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo obchodními podmínkami kupní smlouvy s úhradou smluvní pokuty (storna) dle výše sjednané v kupní smlouvě a data, kdy tam učinil, či pokud se kupní smlouva o takové formulaci storno podmínek vůbec nezmiňuje, tak dle těchto všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webové stránce.
2 Pro dodržení lhůty a výše storno pokuty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a to emailem na výše uvedený kontaktní údaj.
3 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu (storno).
4 Výše smluvní pokuty (storna) se odvíjí od doby, kdy kupující odeslal prohlášení o odstoupení na email prodávajícího a to v těchto základních datech od zahájení využívání služeb:
1 Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 1.dnem od podpisu kupní smlouvy a připsání zálohy na účet prodávajícího, až do dne 12 měsíců před zahájením služeb, je ve výši 30% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
2 Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 6. měsícem až do 14 dnů před zahájením služeb, je ve výši 50% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
3 Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 14. dnem a datem zahájení služeb dle kupní smlouvy je ve výši 100% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky rozdílu výše uhrazených záloh a smluvní pokuty, pokud je taková výše kladná.
6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, neakceptuje jakoukoli žádost na jiné vyrovnání než smluvní. Termín služeb nelze posunout, nahradit, ani náhradu nárokovat soudní cestou. V každém případě odstoupení od smlouvy od kupujícího jsou plně platné storno podmínky z těchto všeobecných obchodních podmínek či obchodních podmínek kupní smlouvy, pokud jsou ve smlouvě uvedeny.
7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu událostí vyšší moci nebo z důvodu jakéhokoli osobního důvodu, nebo i částečně v rámci některých výletů a jiných služeb z důvodu jejich aktuální nedostupnosti subdodavatelem, a nebo když subdodavatel přerušil poskytování služeb. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a to v těchto variantách, z nichž si svobodně může kupující vybrat pro něj nevhodnější variantu kompenzace:
1 Prodávající nahradí termín využívání služeb, s tím, že uhradí kupujícímu poplatek za nutnost přebookování letenek letecké společnosti. Prodávající kupujícímu samozřejmě dá na výběr možné termíny dle dostupnosti v jeho kalendáři rezervací.
3 Nebo prodávající nahradí kupujícímu služby objednané kupní smlouvou náhradními službami ve stejné kategorii a zajistí stejné dodatečné služby jiným prověřeným subdodavatelem. Kategorie ubytování bude nabídnuta v několika možných variantách dle dostupnosti trhu. Ve stejné destinaci. Jako omluvu prodávající v takovém případě kupujícímu poskytne jeden výlet z nabídky dle vlastního uvážení zdarma jako omluvu.
VIII.
Doručování
1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty a facebook messengeru, nebo emailem.
2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě (závazné objednávce).
X.
Závěrečná ustanovení
1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Indonésie, jelikož kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek.
2 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící dobré jméno prodávajícího, jeho webové stránky, internetový obchod, a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, ale s upozorněním kupujícího či kupujících na webových stránkách či elektronickou komunikací. Tímto ustanovením se upravují veškeré vztahy v době vzniku pozdějších událostí. V případě odstoupení od smlouvy je potřeba vždy dbát na nejnovější znění, které bylo oznámeno kupujícímu.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajůTyto webové stránky www.tropickyrajbali.cz spravuje společnost SAYA HIDUB BAHAGIA s.r.o., sesídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07883790, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 309251. Ochrana vašich osobních údajů jepro nás velmi důležitým tématem aosobní údaje zpracováváme výhradně vsouladu správními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu aRady 2016/679 oochraně fyzických osob vsouvislosti sezpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů) (známé též jako GDPR). Nanašich webových stránkách www.tropickyrajbali.cz semohou vyskytovat odkazy najiné, cizí weby, které již nespravuje naše společnost Saya Hidub Bahagia s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů sena jiné, cizí webové stránky nevztahují. Neneseme tedy žádnou zodpovědnost zajejich obsah.
Následující zásady ochrany osobních údajů vás informují otom, které vaše osobní údaje mohou být zpracovávány při návštěvě našich webových stránek. Nazačátku naleznete přehled otom, jak osobní údaje zpracováváme, dále všechny požadované informace dle článků 13a 14nařízení GDPR anakonec další podrobnosti ozpracování osobních údajů vsekci Serverové logy, cookies asociální média.
I. Přehled
Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme zeserverových logů vaši IPadresu, váš webový prohlížeč, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb, datum ačas navašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální anaposledy prohlíženou adresu URL av případě, žeto umožňuje váš prohlížeč, sbíráme idata generovaná tzv. soubory cookies. Další informace, zejména oúčelu těchto opatření, oprávních základech, odobě ukládání, opříjemcích dat generovaných soubory cookies ao tom, jak lze odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče, naleznete včásti Serverové logy, cookies asociální média. Nanašich webových stránkách jsou také používány pluginy sociálních médií Facebook, Google+, Instagram aPinterest. Opět další informace naleznete vsekci Serverové logy, cookies asociální média. Při návštěvě našich webových stránek nemáte povinnost nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám jenicméně neposkytnete, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře natěchto webových stránkách nebo přes e-mail, zpracováváme vámi poskytnutá data, abychom byli schopni řádně odpovědět navaši žádost. Bližší informace ktomuto zpracování osobních údajů naleznete včásti Informace podle článků 13a 14nařízení GDPR.
Pokud siobjednáte služby nebo zboží vnašem internetovém obchodě, budou zadané údaje při nákupu adalší údaje spojené stransakcí zpracovány zaúčelem vyřízení vaší objednávky (zejména číslo kupní smlouvy, číslo objednávky, datum objednávky, způsob doručení, předpokládaná doba dodání, zakoupený produkt, cena, způsob dopravy). Bližší informace ktomuto typu zpracování dat naleznete včásti Informace podle článků 13a 14nařízení GDPR.
II. Informace podle článků 13a 14nařízení GDPR
V této části naleznete bližší informace onásledujících bodech:
1. Správce osobních údajů ajeho kontaktní údaje
Zodpovědný/á zazpracování osobních údajů:
SAYA HIDUB BAHAGIA s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
tropickyrajbali@gmail.com
2. Kategorie azdroje osobních údajů, které zpracováváme
Zpracováváme vaše data získaná zvašeho chování nainternetu (zejména data zeserverových logů adata vygenerovaná soubory cookies, stejně jako aktuální anaposledy prohlíženou adresu URL). Bližší informace naleznete vsekci (Serverové logy, cookies asociální média).
Podobně zpracováváme osobní údaje ovás, které jste nám poskytli prostřednictvím dotazů čipožadavků (dále jen „údaje zžádosti“), nebo které byly součástí obchodních transakcí mezi vámi anámi (zahájených, nebo provedených) akteré obsahují podrobnosti otěchto transakcích (dále jen „transakční údaje“). Sem spadají:
Vaše osobní akontaktní údaje (např. jméno, adresa, další kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo e-mail, datum narození)
Data ovašem bydlišti ajeho vybavení
Další transakční údaje (zejména číslo kupní smlouvy, číslo objednávky, datum objednávky, způsob doručení, předpokládaná doba dodání, zakoupený produkt, cena, způsob dopravy)
Dále zpracováváme osobní údaje vurčitých případech zdůvodu plnění zákonných povinností (stanovených například zákonem oúčetnictví nebo daňovými předpisy).
Z titulu oprávněného zájmu pro ochranu našeho majetku provozujeme vnašich prodejnách kamerové systémy. Vpřípadě, ženavštívíte naši prodejnu, budeme tedy zpracovávat též vaši podobiznu.
3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, ajejich právní základy
Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány zanásledujícími účely:
Za účelem zodpovězení vašich dotazů azajištění předsmluvních opatření budou vaše údaje zžádosti čitransakční údaje (viz část II. těchto zásad) zpracovány pouze pro účely arozsah uvedené vsouhlasu sezpracováním osobních údajů (podle čl. 6, odst. 1písm. a) GDPR), případně pro účely uvedené vesmlouvě nebo nezbytné pro zajištění předsmluvních opatření (podle čl. 6odst. 1písm. b) GDPR). Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž bytím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Za účelem vyřízení vaší objednávky budou zpracovávány vaše transakční údaje aúdaje zžádosti (viz část II. těchto zásad) dle čl. 6odst. 1písm. b) GDPR. Díky tomu můžeme plnit smlouvy uzavřené mezi námi avámi.
Za účelem splnění našich zákonných povinností – zejména podle českých účetních adaňových právních předpisů – budou zpracovávány vaše osobní údaje (dle čl. 6odst. 1písm. c) GDPR).
Pro některé marketingové účely, blíže popsané vnaší žádosti oudělení vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje (viz část II. těchto zásad) zpracovávány nazákladě vámi uděleného souhlasu (čl. 6odst. 1písm. a) GDPR). Zpracování osobních údajů založené navašem souhlasu seuskuteční pouze pro účely arozsah definované vevámi uděleném souhlasu sezpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž bytím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů nazákladě souhlasu před jeho odvoláním.
Za účelem udržení oprávněného zájmu (dle čl. 6odst. 1písm. f) GDPR): Pokud jepro udržení oprávněného zájmu nás nebo třetích stran nezbytné zpracovávat vaše data, pak vněkterých případech budeme zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů knásledujícím účelům:
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti avaše údaje získané pro právní účely, aby sezabránilo podvodům, zneužívání moci nebo praní špinavých peněz;
Údaje zvašeho chování nainternetu zaúčelem ochrany našich ITsystémů;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti avaše údaje zveřejně dostupných zdrojů zaúčelem přímého marketingu, výzkumu trhu avýzkumu veřejného mínění;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti avaše údaje zveřejně dostupných zdrojů zaúčelem analýzy potřeb apřání našich zákazníků;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti avaše údaje zveřejně dostupných zdrojů zaúčelem optimalizace našeho sortimentu aslužeb;
Údaje zvašeho chování nainternetu avaše údaje zveřejně dostupných zdrojů zaúčelem zlepšení adalšího vývoje našich webových stránek;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše údaje zžádosti avaše transakční údaje zaúčelem vytváření statistik zákazníků astatistik využití;
Vaše údaje zžádosti, vaše transakční údaje avaše údaje zveřejně dostupných zdrojů zaúčelem vyřizování stížností;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti, vaše údaje zveřejně dostupných zdrojů avaše údaje shromážděné zaúčelem uplatňování aobhajoby našich právních nároků;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti, vaše údaje zveřejně dostupných zdrojů avaše údaje shromážděné zaúčelem úhrady avymáhání pohledávek;
Údaje zvašeho chování nainternetu, vaše transakční údaje, vaše údaje zžádosti, vaše údaje zveřejně dostupných zdrojů avaše údaje shromážděné zaúčelem ochrany našich zaměstnanců, našich zákazníků anašeho majetku.
Vaše podobizna pro účely ochrany našeho majetku, ato vrámci kamerových záznamů zkamerových systémů umístěných nanašich prodejnách.
4. Příjemci vašich osobních údajů
Příjemci vašich osobních údajů jsou zpravidla našimi smluvními zpracovateli, kteří nám poskytují ITslužby, zpracovávají platební transakce, pomáhají nám při vedení našich účetních záznamů apři plnění našich právních adaňových povinností, spravují kamerové systémy naprodejnách, spravují zákaznickou linku, pomáhají nám spřímým inepřímým marketingem aposkytují nám doručovací, montážní čišicí služby. Shromažďování osobních údajů čijejich využití jenutné pro plnění smlouvy, přičemž tito zpracovatelé obdrží jen tyvaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění jejich smlouvy. Zpracovatelé sezavázali kdůvěrnému zacházení svašimi osobními údaji ataké kjejich zpracování pouze nazákladě konkrétního účelu. Většina našich smluvních zpracovatelů sídlí vEvropské Unii. Někteří příjemci sevšak nachází vzemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo vtěchto zemích zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů vtěchto státech nemusí být stejná jako vzemích vrámci EHP. Vaše osobní údaje budou však zasílány pouze dozemí, pro které Komise Evropské Unie rozhodla, žemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo – pokud neexistuje žádné jiné zákonné odůvodnění pro přenos údajů dodotčeného státu – přijmeme opatření (např. uzavření tzv. standardních smluvních doložek), která zajistí, aby všichni příjemci vašich osobních údajů měli odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud byste sechtěli dozvědět více oopatřeních, která jsme vtéto souvislosti zavedli, zašlete laskavě žádost na tropickyrajbali@gmail.com.
Pro plnění našich zákonných povinností jsme vněkterých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také vroli správců osobních údajů. Jedná sezejména opřípady poskytování osobních údajů navyžádání správce daně nebo orgánů činných vtrestním, přestupkovém čisprávním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří unás provádějí zezákona audit.
5. Doba ukládání vašich osobních údajů
V případě, ženám poskytnete vaše osobní údaje vrámci marketingového souhlasu, který jeudělován nadobu 10let, budou zpracovávány po uvedenou dobu nebo doodvolání tohoto souhlasu. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž bytím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů nazákladě souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas jemožné kdykoliv odvolat oznámením nakontaktní údaje uvedené vbodu 1. tohoto článku.
Pokud nám zašlete žádost čidotaz přes náš kontaktní formulář nebo e-mail, nebo nás kontaktujete telefonicky, uložíme sivámi poskytnuté osobní údaje podobu, která jepotřeba kvyřízení požadavku. Vpřípadě dalších dotazů čižádostí vaše osobní údaje ukládáme podobu šesti měsíců. Delší archivace osobních údajů probíhá jen tehdy, pokud během těchto šesti měsíců vyvstane zákonná povinnost osobní údaje ukládat. Pokud váš požadavek povede kuzavření smlouvy mezi námi avámi, doba skladování sebezprostředně řídí pravidly vnásledujících odstavcích.
V případě uzavření smlouvy snámi jsou veškeré osobní údaje zesmluvního vztahu uložena aždo ukončení tohoto závazku vsouladu sezákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. Údaje adoklady související sesmluvním vztahem zpravidla uchováváme podobu 5let, mohou však vevýjimečných případech být uchovávány až10 let vsouladu sezákonnou objektivní promlčecí lhůtou.
Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle podobu 30 dnů. Vpřípadě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným vtrestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
6. Vaše práva podle GDPR
Máte právo napřístup kvašim osobním údajům, které zpracováváme, právo najejich úpravu, právo najejich výmaz, právo naomezení jejich zpracování, právo napřenositelnost (pouze vpřípadě smluvního vztahu nebo souhlasu), právo znát příjemce, kterým jsou vaše údaje předávány aprávo odvolat jakýkoliv souhlas sezpracováním osobních údajů, aniž bytím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů nazákladě souhlasu uděleného před odvoláním.
V případě zpracování nazákladě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Vpřípadě, ženámitku vznesete, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje doté doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy asvobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Vaše práva můžete uplatnit skrze kontaktní formulář nanašich webových stránkách (www.balinese.cz), telefonicky, přes e-mail, nebo poštou. Váš požadavek bude poté zpracován vsouladu snařízením GDPR avy budete řádně informováni oprůběhu jeho zpracování.
Máte nárok vznést stížnost ohledně námi provedeného zpracování vašich osobních údajů upříslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), https://www.uoou.cz/).
7. Kpovinnosti poskytnout osobní údaje
V zásadě nemáte povinnost ani zákonnou, ani smluvní nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete vaše osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy nebo vyřízení vašeho požadavku/dotazu, odmítneme svámi uzavřít smlouvu anebudeme schopni vyřídit váš požadavek/dotaz.
8. Kautomatickému rozhodování včetně profilování
Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování včetně profilování podle čl. 22odst. 1a 4GDPR.
III. Serverové logy, cookies asociální média
1. Serverové logy
V zájmu optimalizace naší webové stránky as přihlédnutím kvýkonnosti systému, uživatelskému komfortu aposkytování užitečných informací onašich produktech aslužbách aza účelem odhalení, znemožnění aprošetření útoků nanaše webové stránky poskytovatel našich webových stránek automaticky zaznamenává aukládá informace vsouborech zvaných serverové logy, které nám váš prohlížeč automaticky poskytuje. Obsahují vaši IPadresu, váš prohlížeč, vaše jazykové nastavení, váš provozní systém, vašeho poskytovatele internetových služeb azáznam odatu/času, dále pak aktuální aposlední navštívenou URL adresu. Tyto údaje nejsou spárovány skonkrétní fyzickou osobou, atedy senejedná oosobní údaje.
Vyhrazujeme siovšem právo tyto údaje dodatečně vyhodnotit vpřípadě, žebudeme zpraveni okonkrétních podezřeních naprotiprávní využívání naší webové stránky.
Běžně tyto údaje archivujeme podobu 30dnů. Jejich archivaci prodlužujeme jen, je-li tonezbytné kprošetření zjištěných útoků nanaše webové stránky.
Právní podklad pro zpracování těchto údajů jenaším převažujícím oprávněným zájmem (čl. 6odst. 1písm. f) GDPR kdosažení účelu deklarovaného vprvním odstavci kbodu „Serverové logy“.
2. Cookies
Na této webové stránce sepoužívají takzvané cookies.
Jedná seo malé textové soubory, které seuloží navašem koncovém zařízení akteré ukládají určitá nastavení aúdaje pro účely výměny snaším systémem přes váš prohlížeč.
Námi nastavené cookies nezjišťují žádné osobní údaje. Jejich prostřednictvím získáváme pouze anonymizované informace, například otom, zjakých jiných webových stránek jenaše webová stránka navštěvována, jaké stránky byly nanaší webové stránce navštíveny atd.
Můžete siprohlížeč nastavit tak, ževás opoužití cookies informuje, apak vždy jednotlivě rozhodnout, zda cookies akceptujete, nebo jepro určité případy obecně odmítnout. Můžete siprohlížeč také nastavit tak, žejsou cookies pozavření prohlížeče automaticky smazány. Více informací získáte pod funkcí „help“ vevašem prohlížeči nebo na http://www.allaboutcookies.org/.
Odmítnete-li cookies, může toomezit funkčnost naší webové stránky.
Dále najdete informace knásledujícím cookies, které používáme:
Session cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro navigaci nanaší webové stránce. Patří sem například cookies, které vám umožní přihlásit senebo umístit něco donákupního košíku. Session cookies sepo 30minutách nastaví znovu nebo jsou smazány, jakmile opustíte stránku. Cookies pro přihlášení anákupní košík jsou po30 minutách smazány.
Permanentní cookies
Tyto cookies slouží krozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě naší webové stránky. Vevašem počítači zůstanou uloženy tak dlouho, dokud jez prohlížeče ručně nevymažete.
Performance cookies
Tyto cookies slouží kesběru anonymizovaných údajů ovašem chování nanaší webové stránce. Zaznamenají všechny navštívené podřazené stránky aodkazy, nakteré jste klikli. Díky tomu můžeme při vaší příští návštěvě lépe zohlednit vaše preference azobrazit informace anabídky, které vás zajímají. Tyto údaje archivujeme podobu 30 dní.
Functionality cookies
Jedná seo cookies určené kukládání nastavení (například jazyka nebo velikosti písma), které jste provedli nanaší webové stránce. Zlepšují funkčnost naší webové stránky. Tyto cookies jsou smazány po30 minutách.
Third party cookies
Účelem těchto cookies jesběr anonymizovaných údajů ovašem chování nanaší webové stránce ina jiných webových stránkách. Umožňují nám, abychom při vaší příští návštěvě nanaší webové stránce ještě lépe zohlednili vaše preference. Takto můžeme zobrazit informace anabídky, které vás zajímají.
I uGoogle Analytics, Hotjar, GoogleAdwords, Facebook Pixel, Sklik, AdForm aEmarsys sepoužívají Third party cookies, knimž níže najdete bližší informace:
Google Analytics
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA. Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují vaše uživatelské chování nanaší webové stránce.
Informace generované pomocí cookies oužívání naší webové stránky (včetně vaší IPadresy aURL adresy navštívených webových stránek) jsou zpravidla přeposlány naserver společnosti Google vUSA, kde jsou uloženy. Aktivací IPanonymizace natéto webové stránce jepřitom IPadresa před jejím předáním vrámci států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody oEvropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen vevýjimečných případech jena server společnosti Google vUSA převedena plná IPadresa aje zkrácena tam. Google tyto informace pro nás používá ktomu, aby vyhodnotil vaše uživatelské chování nanaší webové stránce, sestavil hlášení owebových aktivitách aposkytl nám další služby spojené svyužíváním webové stránky ainternetu. Anonymizovaná IPadresa poskytnutá vrámci Google Analytics vaším prohlížečem Google senespáruje sjinými údaji společnosti Google. Tyto údaje searchivují podobu 6měsíců.
Vaše údaje zjištěné pomocí služby Google Analytics neukládáme.
Můžete znemožnit zápis dat vygenerovaných pomocí tohoto cookie, které sevztahují navaše užívání webové stránky (vč. vaší IPadresy) uspolečnosti Google azpracování těchto dat uspolečnosti Google, tak, žesi stáhnete anainstalujete doplněk prohlížeče, který jek dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Bližší informace týkající sepodmínek užívání aprohlášení oochraně osobních údajů společnosti Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.
Právní podklad, zněhož při používání cookies vycházíme, představují § 89odst. 3zákona č. 127/2005 Sb., oelektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6odst. 1písm. a) GDPR) anáš převažující oprávněný zájem (čl. 6odst. 1písm. f) GDPR), ato podle účelu deklarovaného ujednotlivých typů cookies.
Google AdWords
Google AdWords jeslužba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA ("Google"). Služba Google AdWords používá cookies. Jestliže jste sena naši webovou stránku dostali přes inzerci naprohlížeči Google, nastaví Google AdWords navašem koncovém zařízení cookie. Jedná sepřitom opseudonymní identifikační číslo (ID). Prostřednictvím tohoto čísla poznáme myi Google, ženěkdo klikl nainzerci abyl přesměrován nanaši webovou stránku. Otéto skutečnosti mohou být vyhotoveny ianonymní statistiky. Používáme-li cookies AdWords společnosti Google, máme povyhodnocení vašich předešlých návštěv nanaší webové stránce ijiných webových stránkách nainternetu přesnější informace, jakou inzerci zařadit.
Tyto cookies jsou smazány po30 dnech.
Informace vygenerované prostřednictvím těchto cookies (včetně IP-adresy) předává Google kvyhodnocení naserver vUSA, kde jsou ukládány. Google dodržuje ustanovení oochraně osobních údajů vsouladu sdohodou „Privacy Shield“ aje registrován vprogramu "Privacy Shield" ministerstva obchodu USA. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze vsouladu správními předpisy čipři zpracování údajů vrámci zakázek. Pokud jste přihlášení nasvém účtu uGooglu, propojí Google informace oúčtu sinformacemi získanými prostřednictvím AdWords.
Zápis cookies Google AdWords můžete znemožnit nejen příslušným nastavením vašeho prohlížeče, ale také tak, žekliknete naodkaz (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=cz), když jste přihlášeni navašem účtu naprohlížeči Google. Pokud tomu tak není, nemůžete nastavení prohlížeče změnit.
Bližší informace týkající sepodmínek užívání aprohlášení oochraně osobních údajů společnosti Google nejdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.
Právní podklad, zněhož při používání cookies vycházíme, představují § 89odst. 3zákona č. 127/2005 Sb., oelektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6odst. 1písm. a) GDPR) anáš převažující oprávněný zájem (čl. 6odst. 1písm. f) GDPR), ato podle účelu deklarovaného ujednotlivých typů cookies.
3. Zásuvné moduly sociálních sítí (Social Media Plugins)
Na naší webové stránce používáme tyto tzv. zásuvné moduly sociálních sítí:
Zásuvné moduly sociální sítě Facebook
Nanaší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Facebook, jejímž provozovatelem jespolečnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA94304, USA („Facebook“). Moduly jsou označeny logem Facebooku čidodatkem „modul sociální sítě společnosti Facebook“, případně „modul sociální sítě Facebook“. Přehled modulů používaných Facebookem ajejich podobu naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Pokud navštívíte některou zestránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo seservery společnosti Facebook. Facebook předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči azabuduje hodo stránky.Díky tomu získá Facebook informaci, ževáš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, ato iv případě, ženemáte naFacebooku profil činejste kesvému facebookovému účtu právě přihlášeni. Tuto informaci(včetně vaší IPadresy) přenese váš prohlížeč přímo naserver společnosti Facebook vUSA, kde bude uložena.
V případě, žejste přihlášeni kesvému profilu naFacebooku, dokáže Facebook vaši návštěvu nanašich webových stránkách přiřadit přímo vašemu facebookovému profilu. Pokud moduly aktivujete, použijete-li např. tlačítko „Líbí semi“či napíšete komentář, přenese setato informace rovněž přímo naserver společnosti Facebook, kde bude uložena. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny navašem facebookovém profilu, kde sezobrazí vašim přátelům.
Informace týkající seúčelu arozsahu získávání údajů ijejich dalšího zpracování aužívání společností Facebook jakož isouvisející práva amožnosti nastavení zdůvodu ochrany soukromí klienta naleznete vsekci, kterou společnost Facebook věnuje ochraně údajů: http://www.facebook.com/policy.php.
Pokud sinepřejete, aby Facebook přiřadil údaje získané znaší webové prezentacepřímo vašemu facebookovému profilu, musíte sepřed návštěvou našich webových stránek zesvého účtu naFacebooku odhlásit. Stažení zásuvných modelů Facebooku můžete izcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, které naleznete např. pod tímto odkazem: https://www.ghostery.com/. Prostřednictvím Add-On však zablokujete veškeré cookies.
Zásuvné moduly sociální sítě Google+
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Google+, jejímž provozovatelem jespolečnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA („Google“). Moduly lze poznat např. podle tlačítka seznakem „+1“ nabílém čibarevném pozadí.
Přehled zásuvných modulů společnosti Google ajejich podobu naleznete zde: https://developers.google.com/+/web/.
Pokud navštívíte některou zestránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení seservery společnosti Google. Google předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči azabuduje hodo stránky.Díky tomu získá Googleinformaci, ževáš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, ato iv případě, ženemáte naGoogle+ profil činejste kesvému účtu naGoogle+ právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IPadresy) přenese váš prohlížeč přímo naserver společnosti Google vUSA auloží jizde.
V případě, žejste přihlášeni kesvému účtu naGoogle+, dokáže Google vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo vašemu profilu naGoogle+.Pokud moduly aktivujete, např. použijete-li tlačítko „+1“, přenese sepříslušná informace rovněž přímo naserver společnosti Google auloží sezde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny naGoogle+, kde sezobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající seúčelu arozsahu získávání údajů ijejich dalšího zpracování aužívání společností Googlej akož isouvisející práva amožnosti nastavení zdůvodu ochrany vašeho soukromí naleznete vsekci, kterou společnost Google věnuje ochraně údajů: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Pokud sinepřejete, aby Google přiřadil údaje získané znaší webové prezentace přímo vašemu profilu naGoogle+, musíte sepřed návštěvou našich webových stránek zesvého účtu naGoogle+ odhlásit. Stažení zásuvných modelů Googlu můžete izcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Zásuvné moduly sociální sítě Instagram
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Instagram, jejímž provozovatelem jespolečnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA94025, USA („Instagram“). Moduly jsou označeny logem Instagramu, např. vpodobě „fotoaparátu typického pro Instagram“. Přehled modulů používaných Instagramem ajejich podobu naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Pokud navštívíte některou zestránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo seservery společnosti Instagram. Instagram předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči azabuduje hodo stránky. Díky tomu získá Instagram informaci, žeVáš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, ato iv případě, ženemáte naInstagramu profil činejste kesvému účtu naInstagramu právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IPadresy)přenese váš prohlížeč přímo naserver společnosti Instagram vUSA auloží jizde.
V případě, žejste přihlášeni kesvému účtu na Instagramu, dokáže Instagram vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo vašemu účtu naInstagramu. Pokud moduly aktivujete, např. použijete-li tlačítko „Instagram“, přenese setato informace rovněž přímo naserver společnosti Instagram auloží sezde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny navašem účtu naInstagramu, kde sezobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající seúčelu arozsahu získávání údajů ijejich dalšího zpracování aužívání společností Instagram jakož isouvisející práva amožnosti nastavení zdůvodu ochrany soukromí klienta naleznete vsekci, kterou společnost Instagram věnuje ochraně údajů: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Pokud sinepřejete, aby Instagram přiřadil údaje získané znaší webové prezentace přímo vašemu účtu naInstagramu, musíte sepřed návštěvou našich webových stránek zesvého účtu naInstagramu odhlásit. Stažení zásuvných modelů Instagramu můžete izcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Zásuvné moduly sociální sítě Pinterest
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Pinterest, jejímž provozovatelem jespolečnost Pinterest Inc., 808Brannan Street, San Francisco, CA94103, USA („Pinterest“). Moduly jsou označeny logem Pinterestu, např. vpodobě písmene Pv kombinaci bílé ačervené barvy.
Pokud navštívíte některou zestránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo seservery společnosti Pinterest. Pinterest předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči azabuduje hodo stránky. Díky tomu získá Pinterest informaci, žeVáš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, ato iv případě, ženemáte naPinterestu profil činejste kesvému účtu naPinterestu právě přihlášeni. Tuto informace (včetně vaší IPadresy) přenese váš prohlížeč přímo naserver společnosti Pinterest vUSA auloží jizde.
V případě, žejste přihlášeni kesvému účtu naPinterestu, dokáže Pinterest vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo Vašemu účtu naPinterestu. Pokud moduly aktivujete, použijete-li např. tlačítko „Pinterest“, přenese setato informace rovněž přímo naserver společnosti Pinterest auloží sezde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny navašem účtu naPinterestu, kde sezobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající seúčelu arozsahu získávání údajů ijejich dalšího zpracování aužívání společností Pinterest jakož isouvisející práva amožnosti nastavení zdůvodu ochrany soukromí klienta naleznete vsekci, kterou společnost Pinterest věnuje ochraně údajů: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
Pokud sinepřejete, aby Pinterest přiřadil údaje získané znaší webové prezentace přímo vašemu účtu naPinterestu, musíte sepřed návštěvou našich webových stránek zesvého účtu naPinterestu odhlásit. Stažení zásuvných modelů Pinterestu můžete izcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).