Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky www.tropickyrajbali.cz spravuje společnost SAYA HIDUB BAHAGIA s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07883790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309251. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitým tématem a osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (známé též jako GDPR). Na našich webových stránkách www.tropickyrajbali.cz se mohou vyskytovat odkazy na jiné, cizí weby, které již nespravuje naše společnost Saya Hidub Bahagia s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na jiné, cizí webové stránky nevztahují. Neneseme tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsah.
Následující zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, které vaše osobní údaje mohou být zpracovávány při návštěvě našich webových stránek. Na začátku naleznete přehled o tom, jak osobní údaje zpracováváme, dále všechny požadované informace dle článků 13 a 14 nařízení GDPR a nakonec další podrobnosti o zpracování osobních údajů v sekci Serverové logy, cookies a sociální média.
I. Přehled
Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme ze serverových logů vaši IP adresu, váš webový prohlížeč, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb, datum a čas na vašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL a v případě, že to umožňuje váš prohlížeč, sbíráme i data generovaná tzv. soubory cookies. Další informace, zejména o účelu těchto opatření, o právních základech, o době ukládání, o příjemcích dat generovaných soubory cookies a o tom, jak lze odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče, naleznete v části Serverové logy, cookies a sociální média. Na našich webových stránkách jsou také používány pluginy sociálních médií Facebook, Google+, Instagram a Pinterest. Opět další informace naleznete v sekci Serverové logy, cookies a sociální média. Při návštěvě našich webových stránek nemáte povinnost nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám je nicméně neposkytnete, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách nebo přes e-mail, zpracováváme vámi poskytnutá data, abychom byli schopni řádně odpovědět na vaši žádost. Bližší informace k tomuto zpracování osobních údajů naleznete v části Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR.
Pokud si objednáte služby nebo zboží v našem internetovém obchodě, budou zadané údaje při nákupu a další údaje spojené s transakcí zpracovány za účelem vyřízení vaší objednávky (zejména číslo kupní smlouvy, číslo objednávky, datum objednávky, způsob doručení, předpokládaná doba dodání, zakoupený produkt, cena, způsob dopravy). Bližší informace k tomuto typu zpracování dat naleznete v části Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR.
II. Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR
V této části naleznete bližší informace o následujících bodech:
1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje
Zodpovědný/á za zpracování osobních údajů:
SAYA HIDUB BAHAGIA s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
tropickyrajbali@gmail.com
2. Kategorie a zdroje osobních údajů, které zpracováváme
Zpracováváme vaše data získaná z vašeho chování na internetu (zejména data ze serverových logů a data vygenerovaná soubory cookies, stejně jako aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL). Bližší informace naleznete v sekci (Serverové logy, cookies a sociální média).
Podobně zpracováváme osobní údaje o vás, které jste nám poskytli prostřednictvím dotazů či požadavků (dále jen „údaje z žádosti“), nebo které byly součástí obchodních transakcí mezi vámi a námi (zahájených, nebo provedených) a které obsahují podrobnosti o těchto transakcích (dále jen „transakční údaje“). Sem spadají:
Vaše osobní a kontaktní údaje (např. jméno, adresa, další kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo e-mail, datum narození)
Data o vašem bydlišti a jeho vybavení
Další transakční údaje (zejména číslo kupní smlouvy, číslo objednávky, datum objednávky, způsob doručení, předpokládaná doba dodání, zakoupený produkt, cena, způsob dopravy)
Dále zpracováváme osobní údaje v určitých případech z důvodu plnění zákonných povinností (stanovených například zákonem o účetnictví nebo daňovými předpisy).
Z titulu oprávněného zájmu pro ochranu našeho majetku provozujeme v našich prodejnách kamerové systémy. V případě, že navštívíte naši prodejnu, budeme tedy zpracovávat též vaši podobiznu.
3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a jejich právní základy
Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány za následujícími účely:
Za účelem zodpovězení vašich dotazů a zajištění předsmluvních opatření budou vaše údaje z žádosti či transakční údaje (viz část II. těchto zásad) zpracovány pouze pro účely a rozsah uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR), případně pro účely uvedené ve smlouvě nebo nezbytné pro zajištění předsmluvních opatření (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Za účelem vyřízení vaší objednávky budou zpracovávány vaše transakční údaje a údaje z žádosti (viz část II. těchto zásad) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Díky tomu můžeme plnit smlouvy uzavřené mezi námi a vámi.
Za účelem splnění našich zákonných povinností – zejména podle českých účetních a daňových právních předpisů – budou zpracovávány vaše osobní údaje (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
Pro některé marketingové účely, blíže popsané v naší žádosti o udělení vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje (viz část II. těchto zásad) zpracovávány na základě vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu se uskuteční pouze pro účely a rozsah definované ve vámi uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Za účelem udržení oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Pokud je pro udržení oprávněného zájmu nás nebo třetích stran nezbytné zpracovávat vaše data, pak v některých případech budeme zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů k následujícím účelům:
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti a vaše údaje získané pro právní účely, aby se zabránilo podvodům, zneužívání moci nebo praní špinavých peněz;
Údaje z vašeho chování na internetu za účelem ochrany našich IT systémů;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem přímého marketingu, výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem analýzy potřeb a přání našich zákazníků;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem optimalizace našeho sortimentu a služeb;
Údaje z vašeho chování na internetu a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem zlepšení a dalšího vývoje našich webových stránek;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše údaje z žádosti a vaše transakční údaje za účelem vytváření statistik zákazníků a statistik využití;
Vaše údaje z žádosti, vaše transakční údaje a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem vyřizování stížností;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti, vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů a vaše údaje shromážděné za účelem uplatňování a obhajoby našich právních nároků;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti, vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů a vaše údaje shromážděné za účelem úhrady a vymáhání pohledávek;
Údaje z vašeho chování na internetu, vaše transakční údaje, vaše údaje z žádosti, vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů a vaše údaje shromážděné za účelem ochrany našich zaměstnanců, našich zákazníků a našeho majetku.
Vaše podobizna pro účely ochrany našeho majetku, a to v rámci kamerových záznamů z kamerových systémů umístěných na našich prodejnách.
4. Příjemci vašich osobních údajů
Příjemci vašich osobních údajů jsou zpravidla našimi smluvními zpracovateli, kteří nám poskytují IT služby, zpracovávají platební transakce, pomáhají nám při vedení našich účetních záznamů a při plnění našich právních a daňových povinností, spravují kamerové systémy na prodejnách, spravují zákaznickou linku, pomáhají nám s přímým i nepřímým marketingem a poskytují nám doručovací, montážní či šicí služby. Shromažďování osobních údajů či jejich využití je nutné pro plnění smlouvy, přičemž tito zpracovatelé obdrží jen ty vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění jejich smlouvy. Zpracovatelé se zavázali k důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji a také k jejich zpracování pouze na základě konkrétního účelu. Většina našich smluvních zpracovatelů sídlí v Evropské Unii. Někteří příjemci se však nachází v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo v těchto zemích zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v těchto státech nemusí být stejná jako v zemích v rámci EHP. Vaše osobní údaje budou však zasílány pouze do zemí, pro které Komise Evropské Unie rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo – pokud neexistuje žádné jiné zákonné odůvodnění pro přenos údajů do dotčeného státu – přijmeme opatření (např. uzavření tzv. standardních smluvních doložek), která zajistí, aby všichni příjemci vašich osobních údajů měli odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud byste se chtěli dozvědět více o opatřeních, která jsme v této souvislosti zavedli, zašlete laskavě žádost na tropickyrajbali@gmail.com.
Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání správce daně nebo orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří u nás provádějí ze zákona audit.
5. Doba ukládání vašich osobních údajů
V případě, že nám poskytnete vaše osobní údaje v rámci marketingového souhlasu, který je udělován na dobu 10 let, budou zpracovávány po uvedenou dobu nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas je možné kdykoliv odvolat oznámením na kontaktní údaje uvedené v bodu 1. tohoto článku.
Pokud nám zašlete žádost či dotaz přes náš kontaktní formulář nebo e-mail, nebo nás kontaktujete telefonicky, uložíme si vámi poskytnuté osobní údaje po dobu, která je potřeba k vyřízení požadavku. V případě dalších dotazů či žádostí vaše osobní údaje ukládáme po dobu šesti měsíců. Delší archivace osobních údajů probíhá jen tehdy, pokud během těchto šesti měsíců vyvstane zákonná povinnost osobní údaje ukládat. Pokud váš požadavek povede k uzavření smlouvy mezi námi a vámi, doba skladování se bezprostředně řídí pravidly v následujících odstavcích.
V případě uzavření smlouvy s námi jsou veškeré osobní údaje ze smluvního vztahu uložena až do ukončení tohoto závazku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Údaje a doklady související se smluvním vztahem zpravidla uchováváme po dobu 5 let, mohou však ve výjimečných případech být uchovávány až 10 let v souladu se zákonnou objektivní promlčecí lhůtou.
Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
6. Vaše práva podle GDPR
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, právo na jejich úpravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost (pouze v případě smluvního vztahu nebo souhlasu), právo znát příjemce, kterým jsou vaše údaje předávány a právo odvolat jakýkoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. V případě, že námitku vznesete, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Vaše práva můžete uplatnit skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách (www.balinese.cz), telefonicky, přes e-mail, nebo poštou. Váš požadavek bude poté zpracován v souladu s nařízením GDPR a vy budete řádně informováni o průběhu jeho zpracování.
Máte nárok vznést stížnost ohledně námi provedeného zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), https://www.uoou.cz/).
7. K povinnosti poskytnout osobní údaje
V zásadě nemáte povinnost ani zákonnou, ani smluvní nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám však neposkytnete vaše osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy nebo vyřízení vašeho požadavku/dotazu, odmítneme s vámi uzavřít smlouvu a nebudeme schopni vyřídit váš požadavek/dotaz.
8. K automatickému rozhodování včetně profilování
Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
III. Serverové logy, cookies a sociální média
1. Serverové logy
V zájmu optimalizace naší webové stránky a s přihlédnutím k výkonnosti systému, uživatelskému komfortu a poskytování užitečných informací o našich produktech a službách a za účelem odhalení, znemožnění a prošetření útoků na naše webové stránky poskytovatel našich webových stránek automaticky zaznamenává a ukládá informace v souborech zvaných serverové logy, které nám váš prohlížeč automaticky poskytuje. Obsahují vaši IP adresu, váš prohlížeč, vaše jazykové nastavení, váš provozní systém, vašeho poskytovatele internetových služeb a záznam o datu/času, dále pak aktuální a poslední navštívenou URL adresu. Tyto údaje nejsou spárovány s konkrétní fyzickou osobou, a tedy se nejedná o osobní údaje.
Vyhrazujeme si ovšem právo tyto údaje dodatečně vyhodnotit v případě, že budeme zpraveni o konkrétních podezřeních na protiprávní využívání naší webové stránky.
Běžně tyto údaje archivujeme po dobu 30 dnů. Jejich archivaci prodlužujeme jen, je-li to nezbytné k prošetření zjištěných útoků na naše webové stránky.
Právní podklad pro zpracování těchto údajů je naším převažujícím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k dosažení účelu deklarovaného v prvním odstavci k bodu „Serverové logy“.
2. Cookies
Na této webové stránce se používají takzvané cookies.
Jedná se o malé textové soubory, které se uloží na vašem koncovém zařízení a které ukládají určitá nastavení a údaje pro účely výměny s naším systémem přes váš prohlížeč.
Námi nastavené cookies nezjišťují žádné osobní údaje. Jejich prostřednictvím získáváme pouze anonymizované informace, například o tom, z jakých jiných webových stránek je naše webová stránka navštěvována, jaké stránky byly na naší webové stránce navštíveny atd.
Můžete si prohlížeč nastavit tak, že vás o použití cookies informuje, a pak vždy jednotlivě rozhodnout, zda cookies akceptujete, nebo je pro určité případy obecně odmítnout. Můžete si prohlížeč také nastavit tak, že jsou cookies po zavření prohlížeče automaticky smazány. Více informací získáte pod funkcí „help“ ve vašem prohlížeči nebo na http://www.allaboutcookies.org/.
Odmítnete-li cookies, může to omezit funkčnost naší webové stránky.
Dále najdete informace k následujícím cookies, které používáme:
Session cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro navigaci na naší webové stránce. Patří sem například cookies, které vám umožní přihlásit se nebo umístit něco do nákupního košíku. Session cookies se po 30 minutách nastaví znovu nebo jsou smazány, jakmile opustíte stránku. Cookies pro přihlášení a nákupní košík jsou po 30 minutách smazány.
Permanentní cookies
Tyto cookies slouží k rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě naší webové stránky. Ve vašem počítači zůstanou uloženy tak dlouho, dokud je z prohlížeče ručně nevymažete.
Performance cookies
Tyto cookies slouží ke sběru anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce. Zaznamenají všechny navštívené podřazené stránky a odkazy, na které jste klikli. Díky tomu můžeme při vaší příští návštěvě lépe zohlednit vaše preference a zobrazit informace a nabídky, které vás zajímají. Tyto údaje archivujeme po dobu 30 dní.
Functionality cookies
Jedná se o cookies určené k ukládání nastavení (například jazyka nebo velikosti písma), které jste provedli na naší webové stránce. Zlepšují funkčnost naší webové stránky. Tyto cookies jsou smazány po 30 minutách.
Third party cookies
Účelem těchto cookies je sběr anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce i na jiných webových stránkách. Umožňují nám, abychom při vaší příští návštěvě na naší webové stránce ještě lépe zohlednili vaše preference. Takto můžeme zobrazit informace a nabídky, které vás zajímají.
I u Google Analytics, Hotjar, GoogleAdwords, Facebook Pixel, Sklik, AdForm a Emarsys se používají Third party cookies, k nimž níže najdete bližší informace:
Google Analytics
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují vaše uživatelské chování na naší webové stránce.
Informace generované pomocí cookies o užívání naší webové stránky (včetně vaší IP adresy a URL adresy navštívených webových stránek) jsou zpravidla přeposlány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce je přitom IP adresa před jejím předáním v rámci států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA převedena plná IP adresa a je zkrácena tam. Google tyto informace pro nás používá k tomu, aby vyhodnotil vaše uživatelské chování na naší webové stránce, sestavil hlášení o webových aktivitách a poskytl nám další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google se nespáruje s jinými údaji společnosti Google. Tyto údaje se archivují po dobu 6 měsíců.
Vaše údaje zjištěné pomocí služby Google Analytics neukládáme.
Můžete znemožnit zápis dat vygenerovaných pomocí tohoto cookie, které se vztahují na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat u společnosti Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.
Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.
Google AdWords
Google AdWords je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google AdWords používá cookies. Jestliže jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerci na prohlížeči Google, nastaví Google AdWords na vašem koncovém zařízení cookie. Jedná se přitom o pseudonymní identifikační číslo (ID). Prostřednictvím tohoto čísla poznáme my i Google, že někdo klikl na inzerci a byl přesměrován na naši webovou stránku. O této skutečnosti mohou být vyhotoveny i anonymní statistiky. Používáme-li cookies AdWords společnosti Google, máme po vyhodnocení vašich předešlých návštěv na naší webové stránce i jiných webových stránkách na internetu přesnější informace, jakou inzerci zařadit.
Tyto cookies jsou smazány po 30 dnech.
Informace vygenerované prostřednictvím těchto cookies (včetně IP-adresy) předává Google k vyhodnocení na server v USA, kde jsou ukládány. Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s dohodou „Privacy Shield“ a je registrován v programu "Privacy Shield" ministerstva obchodu USA. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze v souladu s právními předpisy či při zpracování údajů v rámci zakázek. Pokud jste přihlášení na svém účtu u Googlu, propojí Google informace o účtu s informacemi získanými prostřednictvím AdWords.
Zápis cookies Google AdWords můžete znemožnit nejen příslušným nastavením vašeho prohlížeče, ale také tak, že kliknete na odkaz (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=cz), když jste přihlášeni na vašem účtu na prohlížeči Google. Pokud tomu tak není, nemůžete nastavení prohlížeče změnit.
Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google nejdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.
Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.
3. Zásuvné moduly sociálních sítí (Social Media Plugins)
Na naší webové stránce používáme tyto tzv. zásuvné moduly sociálních sítí:
Zásuvné moduly sociální sítě Facebook
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Facebook, jejímž provozovatelem je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Moduly jsou označeny logem Facebooku či dodatkem „modul sociální sítě společnosti Facebook“, případně „modul sociální sítě Facebook“. Přehled modulů používaných Facebookem a jejich podobu naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo se servery společnosti Facebook. Facebook předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky.Díky tomu získá Facebook informaci, že váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Facebooku profil či nejste ke svému facebookovému účtu právě přihlášeni. Tuto informaci(včetně vaší IP adresy) přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Facebook v USA, kde bude uložena.
V případě, že jste přihlášeni ke svému profilu na Facebooku, dokáže Facebook vaši návštěvu na našich webových stránkách přiřadit přímo vašemu facebookovému profilu. Pokud moduly aktivujete, použijete-li např. tlačítko „Líbí se mi“či napíšete komentář, přenese se tato informace rovněž přímo na server společnosti Facebook, kde bude uložena. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na vašem facebookovém profilu, kde se zobrazí vašim přátelům.
Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Facebook jakož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany soukromí klienta naleznete v sekci, kterou společnost Facebook věnuje ochraně údajů: http://www.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje získané z naší webové prezentacepřímo vašemu facebookovému profilu, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Facebooku odhlásit. Stažení zásuvných modelů Facebooku můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, které naleznete např. pod tímto odkazem: https://www.ghostery.com/. Prostřednictvím Add-On však zablokujete veškeré cookies.
Zásuvné moduly sociální sítě Google+
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Google+, jejímž provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Moduly lze poznat např. podle tlačítka se znakem „+1“ na bílém či barevném pozadí.
Přehled zásuvných modulů společnosti Google a jejich podobu naleznete zde: https://developers.google.com/+/web/.
Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Google předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky.Díky tomu získá Googleinformaci, že váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Google+ profil či nejste ke svému účtu na Google+ právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Google v USA a uloží ji zde.
V případě, že jste přihlášeni ke svému účtu na Google+, dokáže Google vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo vašemu profilu na Google+.Pokud moduly aktivujete, např. použijete-li tlačítko „+1“, přenese se příslušná informace rovněž přímo na server společnosti Google a uloží se zde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na Google+, kde se zobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Googlej akož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci, kterou společnost Google věnuje ochraně údajů: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Pokud si nepřejete, aby Google přiřadil údaje získané z naší webové prezentace přímo vašemu profilu na Google+, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Google+ odhlásit. Stažení zásuvných modelů Googlu můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Zásuvné moduly sociální sítě Instagram
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Instagram, jejímž provozovatelem je společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Moduly jsou označeny logem Instagramu, např. v podobě „fotoaparátu typického pro Instagram“. Přehled modulů používaných Instagramem a jejich podobu naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo se servery společnosti Instagram. Instagram předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky. Díky tomu získá Instagram informaci, že Váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Instagramu profil či nejste ke svému účtu na Instagramu právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy)přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Instagram v USA a uloží ji zde.
V případě, že jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, dokáže Instagram vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo vašemu účtu na Instagramu. Pokud moduly aktivujete, např. použijete-li tlačítko „Instagram“, přenese se tato informace rovněž přímo na server společnosti Instagram a uloží se zde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na vašem účtu na Instagramu, kde se zobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Instagram jakož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany soukromí klienta naleznete v sekci, kterou společnost Instagram věnuje ochraně údajů: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřadil údaje získané z naší webové prezentace přímo vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Instagramu odhlásit. Stažení zásuvných modelů Instagramu můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
Zásuvné moduly sociální sítě Pinterest
Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Pinterest, jejímž provozovatelem je společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Moduly jsou označeny logem Pinterestu, např. v podobě písmene P v kombinaci bílé a červené barvy.
Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo se servery společnosti Pinterest. Pinterest předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky. Díky tomu získá Pinterest informaci, že Váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Pinterestu profil či nejste ke svému účtu na Pinterestu právě přihlášeni. Tuto informace (včetně vaší IP adresy) přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Pinterest v USA a uloží ji zde.
V případě, že jste přihlášeni ke svému účtu na Pinterestu, dokáže Pinterest vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo Vašemu účtu na Pinterestu. Pokud moduly aktivujete, použijete-li např. tlačítko „Pinterest“, přenese se tato informace rovněž přímo na server společnosti Pinterest a uloží se zde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na vašem účtu na Pinterestu, kde se zobrazí vašim kontaktům.
Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Pinterest jakož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany soukromí klienta naleznete v sekci, kterou společnost Pinterest věnuje ochraně údajů: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
Pokud si nepřejete, aby Pinterest přiřadil údaje získané z naší webové prezentace přímo vašemu účtu na Pinterestu, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Pinterestu odhlásit. Stažení zásuvných modelů Pinterestu můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).